Πεσόντες του Αΐμονα για την πατρίδα

Επανάσταση 1866
Ιωάννης Φ. Σαμόλης

Μικρασιατική εκστρατεία 1922
Γεώργιος Χ. Λιναρίτης

Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940
Εμμανουήλ Αντ. Κοντογιάννης
Στυλιανός Ε. Παπαδάκης
Κωνσταντίνος Γ. Φλουρής

Εκτελεσθέντες υπό Γερμανών
Βασίλειος Ν. Τζεδάκης (Δάσκαλος)
Αλέξανδρος Α. Σαμόλης

«Επέσατε και γίνατε μακάριοι
κι ανάψατε της δόξας τον πυρσό
τη μνήμη σας τιμώντας η πατρίδα
σας έστησε ιερό βωμό.»
(επιγραφή κάτω από το Ηρώον)

«Αν οι θυσίες πήγαιναν χαμένες
δεν θα υπήρχανε πατρίδες δοξασμένες
πολιτισμός και έργα τέχνης
ιδέες θα ‘τανε αφηρημένες.»
(επιγραφή ανατολικά του Ηρώου)

στίχοι Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη

Επιστροφή στις ιστορικές στιγμές