ΑΪΜΟΝΑΣ Παράδοση – Ιστορία – Μνημεία – Λαογραφία (1986)

του Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη